Thác lời Trần Thủ Độ

THÁC LỜI TRẦN THỦ ĐỘ

SUỐT CẢ ĐỜI PHÒ VUA ĐỘ NƯỚC
MÀ NAY CÔNG TỘI MỘT MÌNH MANG
DIỆT NGUYÊN CỨU NƯỚC LÀ TRÊN HẾT
GIANG SAN GẤM VÓC VỮNG ÂU VÀNG


TRẦN VĂN THUYÊN